Çalışan Adayı KVKK Aydınlatma Formu

Sayın Çalışan Adayımız; 

OGOO İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ve OGOO Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti firmalarımıza gerçekleştirmeyi düşündüğünüz iş başvurusu sebebiyle tarafımız ile paylaşmakta olduğunuz özgeçmiş bilgilerinizdeki genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; tarafınızla iş sözleşmesi kurulmasına yönelik olarak gerçekleştirebileceğimiz değerlendirmelerimizde ve görüşmelerimizde, iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesinde, insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanmasında,  veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki amaç ve kapsam ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

Özgeçmişinizde yer alan;isim, yaş, ikamet edilen il-ilçe, vatandaşlık, oturma-çalışma izni, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, beceriler, araç kullanma ehliyeti, (erkek adaylar için) askerlik yükümlülüğü bilgisi gibi kişisel verileriniz;

Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza, kurum kültürümüze uygunluğunuzun tespiti,

- Tarafınızla iletişim sağlanması,
- İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
- İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
- Ücret ve yan hakların, işe alınmanız halinde istihdam statünüzün belirlenmesi,
- Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi

Amacıyla işlenmektedir.

İlk başvurunuz sırasında, fotoğraf-video, dini-siyasi-felsefi kanaat, etnik köken, cinsel yönelim, adli sicil-sabıka kaydı, kan grubu gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşmanızın gerekmediğini ve iş başvurunuzla ilgili olarak ilerleyen safhalarda ek değerlendirmede bulunulmasının gerekmesi halinde bu verilerinden zorunlu olanların ancak açık rızanızın alınması kaydıyla tarafınızdan talep edilebileceğini dikkatlerinize sunarız.

Firmamız, verilerinizi kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye ve silinmeye karşı korumak için her türlü makul önlemi alır ve uygular.

Firmamız tarafından işlenenverileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca beyan ederiz: 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini (e-posta, iadeli taahhütlü mektup, KEP veya noter kanalıyla) öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

OGOO İletişim HizmetleriTic. Ltd. Şti.
OGOO Bilişim DanışmanlıkLtd. Şti 

Müşterilerimize sunduğumuz servisler için ve servislerin çalışma alanı kapsamında ihtiyaç duyduğumuz verileri şöyle tanımlıyoruz:

• Kimlik Doğrulama Verileri: E-posta adresi, şifre (kimlik doğrulama gibi doğrulama amacı için kullanılır.)
• Rehber Verileri: isim, soyad, unvan, pozisyon (bir organizasyon tablosu için gerekmesi halinde) Konum (gerekmesi halinde) Stajyer Kimlikleri
• OFFICE 365 profilinin özetlenmiş verileri
Tüm veriler doğrulama amacı ile toplanır ve sadece verilecek olan hizmet süresince saklanır, hizmetlerimize göre verilerin raf ömrünü şöyle tanımlıyoruz:
• Kullanıcının OGOO kullanımıyla ilgili KPI'ları 3 ay boyunca saklanır ve sonrasında anonimleştirilir.
• Kullanıcının tüm verileri kullanıcının silinmesiyle birlikte silinir.

OGOO: GDPR'a nasıl uyum sağlıyoruz? (Kullanılan veriler)

Kişisel Verilerin korunması yönetmeliğini uygulayabilmek için en baştan itibaren onay izlerine ait konuşmaları ve onay izinlerinin toplanmasını tanımlarız. Ayrıca API'larımız üzerinden kullanıcıların verilerinin dışa aktarılması ihtimaliyle birlikte verinin taşınabilirliğini de göz önünde bulundururuz. Kullanıcılar ilk kez giriş yaptıklarında, kişisel verilerini kullandığımız konusunda bilgilendirilir. Bu nedenle, “Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi” ni kullanıcılarımızın hizmetine sunarız.

Yönetmeliğe uygun olarak kullanıcılar şunları yapabilir:Kişisel veriyi değiştirmek (rehber); info@ogoodigital.com 'a talepte bulunarak kişisel verilerini dışarı aktarabilirler. Zaman içinde kullanıcılar kendi kişisel verilerini OGOO üzerinden dışa aktarabilir. Yönetmeliğe uygun olarak, OGOO veri denetleyicilerinin (müşteri) uygulamadan kaldırma türünü kendi sözleşmeli kullanıcısına göre seçmesini sağlamak için çeşitli temizleme modülleri planlamıştır: Uygulamadaki tüm kullanıcı verilerini silme, Dizinden veri silme, diğer verilerin anonimleştirilmesi (mesajlar, KPI'lar, Gamification).

OGOO: GDPR'a nasıl uyum sağlıyoruz? (Veri Koruma)

Karşılaştığınız zorluklara çözüm üretmek amacıyla tanımladığımız güvenli çalışma alanı şunları içerir: İşlemler için gerekli olmayan Verilerin İsimsizleştirilmesi, Gelişmiş erişim yönetimi (sistematik ve periyodik gözden geçirmeler): paylaşım, Gizlilik politikası Taşeronlarımızın denetimleri, Olası zayıflıkların gözetimi ve tespiti, Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesi, İyi güvenlik uygulamaları ve Kişisel Verilerin (Anonim veya Hayali Test Verileri) korunmayı dikkate alarak güvenli geliştirme, Eskalasyon veya Olaylar için müşterilerimizle yapılan işlemlerin uygulanması, Güvenlik sertifikasyon süreci

OGOO: GDPR'a nasıl uyum sağlıyoruz? (Yükümlülüklerimiz)

Bize sadece doğrulama amacıyla ve tanımlanmış amaçlar için verilen verileri işleriz.Yükümlülüklerimiz:Müşterilerimizin talimatlarına göre hareket ederiz. Verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü garanti ederiz. Taşeronlarımızın, müşterilerimizin talimatlarına ve yükümlülüklerine saygı duyması gerekmektedir. Müşterilerimizin özellikle ilgili kişilerin haklarını kullanma veya etki analizi yapma yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bize emanet edilen verilerin güvenliğini sağlarız. Bize verilen verilere geridönebilirlik uygulamayı taahhüt ederiz. Sorumluluklarımıza saygı göstermek için gerekli tüm belgeleri resmileştirerek bu belgeleri müşterilerimize veririz. JUNO çalışanlarına verilen yetki seviyelerinin ve erişim haklarının konumlarına ve rollerine bağlı olduğunu garanti ederiz. Çalışanlar sadece görevlerini yerine getirmek için gereken bilgilere erişebilir. Her müşteriye kişisel verilerde uyguladığımız işlemlerin amacını açıklayacağız. Bunlar, Kimlik Doğrulama KPI'ları (Yol Haritası), Gamification (Yol Haritası), Makine öğrenimi'dir. Bu tanım her bir veri için Depolama ömrü, Alıcılar veya alıcı kategorilerini kapsar.

OGOO: Müşterilerin GDPR'a yönelik yükümlülükleri

JUNO müşterileri Hizmet Şartları kapsamında OGOO'ya sağladıkları kişisel verilerin denetlenmesinden sorumludur. Veri denetçileri kişisel verilerin amaçlarını ve nasıl işleneceklerini tanımlar. Müşteriler verilerin denetlenmesinden sorumludur. Verilerin GDPR'a göre işlendiğini garanti etmek ve kanıtlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almaktan sorumludur. Yükümlülükleri, yasallık ilkesi, adalet, şeffaflık, amaçların sınırlandırılması, verilerin en aza indirilmesi ve doğruluğunun yanı sıra verileri konusunda kaygılanan kişilerin haklarına saygı duyma ilkeleri ile ilgilidir.

Müşterilerimize sunduğumuz servisler için ve servislerin çalışma alanı kapsamında ihtiyaç duyduğumuz verileri şöyle tanımlıyoruz:

• Kimlik Doğrulama Verileri: E-posta adresi, şifre (kimlik doğrulama gibi doğrulama amacı için kullanılır.)
• Rehber Verileri: isim, soyad, unvan, pozisyon (bir organizasyon tablosu için gerekmesi halinde) Konum (gerekmesi halinde) Stajyer Kimlikleri
• OFFICE 365 profilinin özetlenmiş verileriTüm veriler doğrulama amacı ile toplanır ve sadece verilecek olan hizmet süresince saklanır, hizmetlerimize göre verilerin raf ömrünü şöyle tanımlıyoruz:
• Kullanıcının OGOO kullanımıyla ilgili KPI'ları 3 ay boyunca saklanır ve sonrasında anonimleştirilir.
• Kullanıcının tüm verileri kullanıcının silinmesiyle birlikte silinir.

OGOO İletişim HizmetleriTic. Ltd. Şti.
OGOO Bilişim DanışmanlıkLtd. Şti